Terms

תנאי שימוש בטוטאל צ'ט

מערכת הצ'טים של טואטל צ'ט הינה במה להבעת דעה בכל נושא. העקרונות המנחים את מערכת הצ'טים של טוטאל צ'ט הינם עקרון חופש הביטוי מחד, ושמירה על חוקי מדינת ישראל מנגד.
מערכת הצ'טים של טוטאל צ'ט מזמינה אותך להביע דעתך מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים, וזאת כדי לאפשר דיון פורה, יעיל והוגן.
טוטאל צ'ט מאפשרת לגולשים להשתמש במערכת הצ'טים של טוטאל צ'ט, והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק ב' זה:
בתנאי שימוש אלה: "מסרים" - לרבות הודעות, תכנים, מידע או פרטים.

כללי התנהגות ושימוש

שימוש בצ'ט הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על ידי טוטאל צ'ט.
אין לפרסם מסרים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק "סוסים טרויאניים", "פצצות לוגיות" ותוכנות עיקוב ברשת.
אין לפרסם בצ'ט מסרים מזיקים ו/או שאינם מדויקים ו/או המהווים תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.
מסרים המועלים לצ'ט חייבים להיות רלוונטיים לנושא הצ'ט שאליו הם מועלים. מערכת טוטאל צ'ט רשאית למחוק מסרים שאינם רלוונטיים לצ'ט שאליו הם מועלים, או להעבירם אל הצ'ט הרלוונטי.
אין לפרסם בצ'ט תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מטוטאל צ'ט.
בבחירת שם לחדרים אין לבחור שם שהינו מזיק, או שיש בו משום תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.
אין להעביר מסרים המעודדים מעשים שעלולים לגרום לעבירות פליליות, לחבות אזרחית או להפרת חוק או תקנה, מקומית, ארצית או בינלאומית.
אין לפרסם בצ'ט מסר אשר זכויות היוצרים בו אינן שייכות לך, אלא אם קיבלת למטרה זו את הסכמת בעל זכויות היוצרים בכתב ומראש. כמו כן, אין לפרסם בצ'ט כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
אין להפריע לשימושו של כל משתמש אחר ו/או כל ישות אחרת בצ'ט.
טוטאל צ'ט שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שירות באתר, לרבות כתיבה וקריאה בצ'טים, וזאת ללא מתן התראה או הסברים לגולש מראש או בדיעבד.
לצורך כך, טוטאל צ'אט תהא רשאית להשתמש ביישומון (applet), אשר יתקין קובץ DLL במחשב הגולש, המסוגל לזהות את המחשב ממנו מתחבר הגולש לשירות הצ'אט של טוטאל צ'אט, על ידי הצלבת מספר נתונים סיריאליים ממחשב הגולש. בטרם הפעלת היישומון, תופיע התראה במחשב הגולש, ותהיה לגולש האפשרות לסרב להפעלת היישומון. הגולש אינו חייב להסכים להפעלת היישומון אולם אז לא תהא ההשתתפות בצ'אט אפשרית.
אסור לפרסם , לכתוב, ולהפיץ מספרי טלפון בכל צורה שהיא.
אין לכתוב באותיות או לכתוב מספרים בחדרים או בלובי או בשיחות פרטיות. כל הפרה של סעיף זה תאשר לחברת הצ'אט למנוע מהמשתמש לחזור ולהשתמש בצ'אט של טוטאל צ'ט.
אסור למשתמשים בצ'אט לרשום או לפרסם או להפיץ כתובות או מספרי דירות . כל הפרה של סעיף זה תאפשר למנהלים לחסום את המשתמש מלגלוש בצ'אט.

הצהרות המשתמש והתחייבויותיו

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, או בגין התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעם משתמש באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של כל גולש.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני או לאורך זמן ממושך, לא יהא הצ'ט זמין בשל צרכי תחזוקה ו/או צרכים אחרים וכי ממשקי השימוש בצ'ט עשויים להשתנות מעת לעת.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט אינה ערבה לכך ששימושך בשירות הצ'ט יהא מובטח ו/או שלא יופרע על ידי משתמש אחר ו/או פורצים לשירות ו/או ללא שגיאות.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי קיימת אפשרות שמשתמש אחר ו/או פורצים יעבירו אליך חומר משמיץ, לא מדויק, גס, מגונה, תקיף, חומר תועבה, לשון הרע, חומר מאיים או כל מידע לא חוקי אחר ו/או חומר מזיק מכל סוג שהוא. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תהא לך כל טענה כנגד טוטאל צ'ט בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מהעברת מידע זה.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי הצ'ט יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות באתר תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. תיקון פגמים באתר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של טוטאל צ'ט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל שימוש בחומר שאינם בעלי זכויות היוצרים בו, ללא הרשאתו של בעל הזכויות, עלול להפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לפי העניין וכי תעמוד לבעל הזכות עילת תביעה כנגדך.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בצ'ט ו/או באתר אינם יוצרים ו/או מקנים לך כל זכות שהיא בהם.
הודעות זבל, הצפות, פרסומות ומכתבי שרשרת אסורים בהחלט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל עליך איסור מוחלט לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות המערכת, או להפר אבטחה או אימות או להתערב באופן כלשהו במערכות ו/או ברשתות המחוברות לצ'ט, או להפר חוקים ו/או תקנות ו/או מדיניות ו/או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט ו/או מי מטעמה אינה אחראית על הפרסומים ו / או הפרסומות הרצים בצ'ט מכל סוג, ו כי לא תהא לך כל טענה כנגד טוטאל צ'ט בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מפרסומים ו / או הפרסומות הרצים בצ'ט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל הפרת האבטחה של המערכת ו/או של רשת התקשורת, עלולה לחייבך בחבות אזרחית או פלילית על פי דין. כמו כן, ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כמצוין לעיל, וכן היא רשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל משתמש שמעורב בהפרת האבטחה, הכל על פי דין.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט שומרת על זכותה לחשוף את זהותך (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שפרסמתם, ללא יוצא מן הכלל. שימושך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה, ככותב ההודעה, הנך האחראי היחיד והישיר על תוכנה ועל התוצאות - הישירות והעקיפות - הנובעות ממנה. כמו כן, אתה תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוצאות הנובעות משימושך במידע שפורסם על ידי משתמשים אחרים בצ'ט. שימושך באתר מהווה גם הסכמה ברורה לכך, שהנך פוטר את טוטאל צ'ט ו/או מי מטעמה מכל אחריות שהיא על הודעותיך.
טוטאל צ'ט לא תהא אחראית בשום מקרה בקשר עם השימוש בצ'ט או תכנים הנכללים בצ'ט או בכל אתר קשור ו/או בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירות ובאתרים קשורים לכל נזק, ובין השאר - לאובדן שימוש, הפרעה לעסק ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או מכל סוג שהוא (לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, אף אם טוטאל צ'ט ידעה ו/או יידעה אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים. סעיף זה יחול בכפוף לכל דין.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי הנך הנושא באופן בלעדי במלוא הנטל לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בצ'ט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי משתמשים אחרים ו/או פורצים לשירות עלולים לעשות שימוש שלא כדין במידע שהועבר על ידך ולגרום לך נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג ומין שהוא. לטוטאל צ'ט לא תהא כל אחריות בשל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך כתוצאה משימוש לא חוקי של צדדים שלישיים כאמור.
על המשתמש בצ'ט מוטלת מלוא האחריות בגין השימוש בצ'ט, לרבות קשריך עם משתמשים אחרים בצ'ט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור חמור על פגיעה בפרטיותם ובכבודם של גולשים אחרים בצ'ט, לרבות מסירת כל פרט מזהה אודותיהם (לרבות שם, גיל, פרטי התקשרות או כל פרט מזהה אחר) באמצעות הצ'ט.
הנך מסכים לשפות את טוטאל צ'ט בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכ"ט עו"ד, שנובעת משימושך בשירות, הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי הנך מסכים, כי טוטאל צ'ט תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור פרטי גולש שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.
טוטאל צ'ט אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על המסרים המועלים בצ'טים, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא למסרים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת מסרים לצ'טים מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.

מדיניות שימוש בדואר אלקטרוני ודואר זבל

טוטאל צ'ט מסכימה לאפשר לך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני שלה (לרבות שירותי דיוור במסגרת פורום הגולשים), בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק ג' זה:
טוטאל צ'ט אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, לרבות רשימות תפוצה. משכך, טוטאל צ'ט לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. טוטאל צ'ט ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.
לשם שמירה על המידע המצוי בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מתחייב כי תשנה את סיסמת הכניסה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, מעת לעת.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי שירות הדואר האלקטרוני של טוטאל צ'ט מיועד לשימושו הפרטי של בעל התיבה בלבד. כמו כן ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בדואר האלקטרוני של טוטאל צ'ט לצרכים מסחריים ו/או עסקיים הינו באחריותך הבלעדית והמוחלטת ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה כנגד טוטאל צ'ט בגין שימוש שכזה. מובהר מעבר לכל ספק כי במקרה של בעייה ו/או אי אספקה ו/ או שיבושים בשירות הדואר, לא תהא טוטאל צ'ט אחראית כלפי בעל העסק או כלפי צד לקוחות העסק או כלפי כל גורם אחר בהקשר עם העסק, באשר לשירות, ולא תהא מחוייבת בכל פיצוי או שיפוי באשר לנזק או בעייה.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא ניתן להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני של טוטאל צ'ט כשרת.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור מוחלט על התחזות לכל גורם שהוא במשלוח הודעות דוא"ל, לרבות אך לא רק, אנשים פרטיים, מוסדות עסקיים, רשויות וגופי ממשל.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום תיבת אלקטרוני שנחשדת בפעילות שהינה בניגוד לתנאי שימוש אלה, למעבר של דואר אלקטרוני נכנס ויוצא.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לסגור ו/או למחוק תיבת דואר אלקטרוני שלא נעשה בה שימוש, ולא נשלח ממנה פריט דואר אלקטרוני במשך שלושה חודשים רצופים לפחות.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור את פרטי תיבת הדואר האלקטרוני שלך שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור את פרטי תיבת הדואר האלקטרוני שלך שברשותה, אם הדבר נדרש לשם הצלת חיי אדם ו/או הגנה על שלמות גופו.